Omgeving: acceptatie

Waarschuwing

Waarschuwing

Eventuele formulierwijzigingen zijn nog niet opgeslagen.

Weet je zeker dat je het formulier wilt verlaten?

Gebruikersvoorwaarden 2020

Versie: 2020.1

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam en het stedelijk beleidskader privacy en gegevensbescherming.

1. Algemeen

De gemeente Amsterdam verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In het document met algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam zijn de uitgangspunten beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente en is informatie te vinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen. In dit document geven we nadere informatie over de doelen en grondslagen, alsook andere relevante informatie over de verwerkingen ten aanzien van MijnhouseofSkills door de directie Economische Zaken van de gemeente Amsterdam.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past de gemeente regelmatig haar processen aan. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om regelmatig de documenten met algemene en specifieke informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam te raadplegen. Aan het einde van het document staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is aangepast.

2. De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wet, voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de Burgemeester, het college van Burgemeester en Wethouders (college van B&W) en de Gemeenteraad.

Voor de verwerkingen door House of Skills is de verwerkingsverantwoordelijke het college van B&W.

De gemeente Amsterdam heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming. U kunt contact met hem / haar opnemen via Functionaris.Gegevensbescherming@amsterdam.nl.

3. Verwerken van persoonsgegevens

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.


Platform MijnhouseofSkills

Doel

Het doel van het verwerken van persoonsgegeven voor Mijnhouseofskills is:

 • Het starten van begeleiding via House of Skills
 • Het uitvoeren van een matchingproces, waarbij deelnemers op basis van hun werkervaring en hobby’s suggesties voor andere beroepen getoond krijgen.

The platform envisions for participants a customer journey completely revolved around skills, through the process of skills assessment, development and matching, to a future of life-long learning. The platform `my house of skills’ aims to facilitate a smooth and effective transition throughout these different stages by creating a unified online skills platform that linking people, jobs and training.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van toestemming.

Categorieën persoonsgegevens

Hiervoor gebruikt de gemeente de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Naam(mag alias zijn)
 • e-mailadres,
 • gegevens vacatures
 • gegevens training
 • voorkeuren (welke banen worden gewaardeerd)
 • vaardigheden
 • geboortedatum (optioneel?)
 • geslacht (optioneel?)
 • gegevens assessment
 • gegevens monitoring
 • gegevens recommendations
 • opleidingsniveau (optioneel)
 • foto (optioneel)
 • Curriculum Vitae deelnemer
 • werkervaring
 • opleidingen/cursussen en skills

Geen ontvangers, geen doorgifte, geen profilering,

De gemeente Amsterdam wisselt in het kader vanMijnhouseofskills geen persoonsgegevens uit met andere organisaties. De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden geen profielen gebruikt.

Geautomatiseerde besluitvorming

In het Platform Mijnhouseofskills vindt geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Een algoritme in het platform beslist….

De besluitvorming in het Platform Mijnhouseofskills heeft geen rechtgevolgen voor deelnemers, dat wil zeggen dat deelnemers dezelfde rechten houden. Het gebruik van het Platform Mijnhouseofskills verandert niks in de rechtspositie van deelnemers.

Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Dit betekent dat uw persoonsgegevens die zijn verzameld voor het Platform MijnhouseofSkills worden bewaard tot maximaal één jaar nadat u voor de laatste maal op het platform actief was. De gegevens worden ook verwijderd indien het account door de gebruiker verwijderd wordt. In dat geval wordt het account (profiel?) geanonimiseerd opgeslagen. Voor de geanonimiseerde gegevens wordt een bewaartermijn van 10 jaar gehanteerd.

Bepaalde persoonsgegevens blijven beschikbaar in het gemeentelijk stadsarchief. Voor meer informatie hierover zie de website van het gemeentelijk stadsarchief.

4. Contact

Mocht u nog vragen hebben die niet in dit document, noch in het document met algemene informatie worden beantwoord, of als u om een andere reden contact wilt opnemen met de gemeente in het kader van privacy of gegevensbescherming, neem dan contact op via {e-mailadres House of Skills toegevoegen}.

De gemeente Amsterdam heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming. U kunt contact met hem / haar opnemen via Functionaris.Gegevensbescherming@amsterdam.nl

5. Uw rechten uitoefenen en klachten

Als burger of belanghebbende kunt u uw rechten bij de gemeente Amsterdam uitoefenen. Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten kunt u contact met ons opnemen. Kijk op de website voor de diverse mogelijkheden. Wanneer u een klacht heeft over het handelen van de gemeente Amsterdam, kijk dan op deze webpagina.

Dit document is vastgesteld op 24 november 2019.